NOLIKUMS

Radošo darbu konkurss jauniešiem “Iekāp otra kurpēs!”

Aicinām ikvienu jaunieti, vecumā no 14 līdz 25 gadiem, piedalīties radošo darbu konkursā “Iekāp otra kurpēs!“.

Konkursā iesniedzamie darbi ir aicinājums “iekāpt otra kurpēs”, lai saskatītu to, kas vieno mūs kā cilvēkus, neskatoties uz atšķirīgo. Aicinām izvēlēties kādu no zemāk minētajām tēmām, iepazīt to tuvāk un radoši izpausties par kāda cilvēka ikdienu un vērtībām, kas ir vienojošas mums visiem. Priekšnoteikums ir saskatīt pozitīvo, piemēram, atainojot šo cilvēku talantus, hobijus, mērķus, sasniegumus, sapņus, profesionālo ceļu, attiecību veidošanu, iesaisti sev nozīmīgās aktivitātēs u.c..

 1. Konkursa mērķis
  • Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu, izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, institucionālajā ārpusģimenes aprūpē esošiem vai bijušiem bērniem un viņu ikdienu; aicināt apzināties vērtības, kas mūs vieno, un to, ka ikviens cilvēks ir līdzvērtīga sabiedrības daļa, tādējādi rosinot iekļaušanu, sapratni un pieņemšanu.
  • Lai sasniegtu mērķi, radošie darbi primāri tiks publicēti Labklājības ministrijas konkursa tīmekļvietnē iekapotrakurpes.lv, Labklājības ministrijas sociālo tīklu kontos. Publicitātes nolūkos darbi var tikt publicēti arī citos kanālos, piemēram, interneta vietnēs, medijos, digitālajos stendos.
 2. Konkursa tēmas
  • “Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”

Mērķa grupā iekļauti pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, vairāk iespējams uzzināt šeit: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/kas-ir-gariga-rakstura-traucejumi/.

 • “Iekāp otra kurpēs: bērni ar funkcionāliem traucējumiem”

Mērķa grupā iekļauti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – bērni, kuriem noteikta invaliditāte funkcionālu traucējumu dēļ, piemēram, redzes, dzirdes vai kustību traucējumu, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumu dēļ. Vairāk: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/kas-ir-funkcionali-traucejumi/.

 • “Iekāp otra kurpēs: bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”

Mērķa grupā iekļauti bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši bērnunamos – viņu, pieredzi, personību un ikdienas dzīvi mājās un sabiedrībā.

 1. Konkursa uzdevumi
  • Izvēlēties un izpētīt vienu no trīs tēmu mērķa grupām (katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā vienu atsevišķu darbu par katru no tēmām – kopā ne vairāk kā trīs darbus).
  • Izveidot radošu darbu, kas ataino, piemēram, kāda atsevišķa cilvēka personību situāciju, iespējas un izaicinājumus vai ataino izvēlēto tēmu kopumā.
 2. Konkursa dalībnieki

Konkursa dalībnieks:

 • ir viens jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem,
 • ir Latvijas valsts rezidents,
 • nav kāda žūrijas locekļa bērns.
 1. Konkursa nosacījumi
  • Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vienu darbu par katru no 2. punktā minētajām tēmām.
  • Katram darbam ir jāatbilst vienai no tēmām.
  • Darbā ir jāpauž cieņa un pozitīva attieksme pret tajā iesaistītajām personām.
  • Darbs nedrīkst ietvert vēstījumu, kas veicina naidu vai neiecietību.
  • Darba iesniedzējam ir jāpiekrīt visām šī nolikuma sadaļā “Papildu nosacījumi materiālu iesniegšanai” prasībām un jāizpilda tās.
 2. Konkursa norises termiņi
  • Konkursa izsludināšana: 11.09.2023.
  • Konkursa darbu iesniegšanas beigu termiņš: 15.10.2023.
  • Konkursa darbu vērtēšanas pirmais posms – atbilstība konkursa nosacījumiem: no 11.09.2023 līdz 15.10.2023.
  • Konkursa pirmo atlases kārtas apstiprināto darbu publicēšana konkursa tīmekļvietnē: 16.10.2023.
  • Konkursa darbu vērtēšanas otrais posms – žūrijas vērtējums: no 16.10.2023 līdz 29.10.2023.
  • Konkursa darbu vērtēšanas trešais posms – skatītāju simpātijas noteikšana: no 23.10.2023 līdz 29.10.2023.
 3. Konkursa balvu fonds
  • Balvas par tēmu “Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”
   • vieta žūrijas vērtējumā – Unikāls Nike snīkeru pāris; nodrošina: Sportland
   • vieta žūrijas vērtējumā – 75 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
   • vieta žūrijas vērtējumā – 50 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos

 • Balvas par tēmu “Iekāp otra kurpēs: bērni ar funkcionāliem traucējumiem”
  • vieta žūrijas vērtējumā – Unikāls Nike snīkeru pāris; nodrošina: Sportland
  • vieta žūrijas vērtējumā – 75 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
  • vieta žūrijas vērtējumā – 50 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
 • Balvas par tēmu “Iekāp otra kurpēs: bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”
  • vieta žūrijas vērtējumā – Unikāls Nike snīkeru pāris; nodrošina: Sportland
  • vieta žūrijas vērtējumā – 75 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
  • vieta žūrijas vērtējumā – 50 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
 • Balva “Skatītāju simpātija” – Unikāls Nike snīkeru pāris; nodrošina: Sportland
 1. Darbu vērtēšanas kritēriji

Visi darbi tiek vērtēti trijos posmos:

 • Pirmajā posmā visi iesūtītie darbi tiek vērtēti pēc atbilstības nolikuma 5. punktam un atlasīti otrajam un trešajam posmam.
 • Otrajā posmā atlasi izturējušos darbus vērtē žūrija.
  • Katrs žūrijas loceklis skalā no 1 līdz 3 (kur 1 ir vāji un 3 ir izcili), individuāli vērtē darbu atbilstīgi katram no šādiem kritērijiem:
   • Atbilstība tēmai.
   • Vēstījuma un darba uztveramība.
   • Spēja uzrunāt auditoriju.
   • Idejas oriģinalitāte.
   • Izvēlētās formas piemērotība saturam.
   • Izvēlētās formas radošums.
  • Vērtējuma atzīmes summējas. Uzvarētājus katrā tēmā nosaka pēc lielākā punktu skaita.
 • Trešajā kārtā tiek noteikts uzvarētājs kategorijā “Skatītāju simpātija”. Visi otrajai un trešajai kārtai atlasītie darbi tiek publicēti konkursa mājaslapā, kurā jebkurš Latvijas iedzīvotājs, ieliekot atzīmi “patīk”, balso par konkursa darbiem. Katrs cilvēks var nobalsot par vienu sev tīkamāko darbu vienu reizi dienā. Darbi netiek dalīti tēmās. Uzvarētājs ir darba autors, kura darbs ir saņēmis visvairāk balsu.
 1. Žūrija
  • Konkursa žūrija 1. posmā:
   • Guntis Kaldovskis, Labklājības ministrija.
   • Elīna Malašenko, SIA “Deep White”.
  • Konkursa žūrija 2. posmā:
   • Elīna Celmiņa, Labklājības ministrija.
   • Zaiga Meldere, biedrība “Latvijas bērnu atbalsta fonds”.
   • Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”.
   • Dace Beināre, “Latvijas SOS Bērnu ciemati”.
   • Edgars Miezītis, “Sportland”.
   • Jolanta Roze, “TVnet” redaktore.
   • Edgars Aivars, Edart.tv veidotājs.
 1. Darbu iesniegšanas formāts
  • Darbi iesniedzami konkursa vietnē www.iekapotrakurpes.lv
  • Visi iesniedzamie darbi ir sagatavojami šādā formātā:
   • Teksta darbi “MS Word” vai līdzīgas teksta apstrādes programmas dokuments.
   • Grafiskie darbi, fotogrāfijas -, piemēram, jpg, png vai pdf formātā.
   • Video – kā saite uz no kādu failu lejuplādes vietām.
  • Formāta ierobežojumi:
   • Teksta materiāls – līdz 500 vārdiem.
   • Grafiskie faili, fotogrāfijas – viena vienība.
   • Video – viens fails garumā līdz 3 min.
 1. Norādāmā informācija, nosūtot darbus un publicitāte
  • Autora vārds, uzvārds.
  • Autora vecums.
  • Pilsēta vai apdzīvota vieta, kurā autors dzīvo.
  • Autora vai autora likumīgā pārstāvja kontaktinformācija (kontakttālrunis un (vai) e-pasta adrese) saziņai.
  • Publicējot darbu tiks publicēts autora vārds, uzvārds un pilsēta vai apdzīvota vieta, kurā autors dzīvo.
   • Piekrišana piedalīties konkursā un atļauja publicēt autora personas datus. Autors vai autora likumīgais pārstāvis var norādīt, vai darbs publicējams kopā ar autora vārdu un uzvārdu un piekrīt iespējamai publicitātei saistībā ar apbalvošanu vai autors vēlas palikt anonīms.
    • Ja autors ir vecāks par 18 gadiem, autoram jāizpilda veidlapa šī nolikuma 1. pielikumā.
    • Ja autors ir jaunāks par 18 gadiem, autora likumiskajiem pārstāvjiem jāizpilda veidlapa šī nolikuma 2. pielikumā.
   • Darba autors vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt, ka iesniegtie darbi tiek publicēti Labklājības ministrijas tīmekļvietnē, Labklājības ministrijas sociālo tīklu kontos un piekrīt, ka publicitātes nolūkos darbi var tikt publicēti arī citos kanālos, piemēram, interneta vietnēs, medijos, digitālajos stendos.
   • Autors piekrīt, ka darbs var tikt literāri, mākslinieciski un tehniski koriģēts. Vienlaikus autors saglabā autortiesības uz iesniegtajiem darbiem Autortiesību likumā paredzētajā kārtībā.
   • Darba iesniedzējs, iesūtot darbu, apliecina, ka darbā atspoguļotie citas personas dati iegūti ar šīs personas vai viņa likumiskā pārstāvja piekrišanu un šīs personas ir informētas par konkursa mērķi un faktu, ka darbs var tikt publicēts, lai nodrošinātu konkursa norisi un veicinātu sabiedrības izpratni par šī konkursa 2. punktā minēto mērķa grupu pārstāvjiem.
   • Iesniedzot materiālus, kas satur fizisko personu datus, konkursa dalībnieks iesniedz arī aizpildītas formas:
    • Materiālos iekļauto cilvēku vecāku vai aizbildņu apliecinājumu par piekrišanu viņu datu apstrādei konkursa mērķa sasniegšanai, arī publiskošanai. Paraugs šī nolikuma 3. pielikumā.
   • Iesniedzot pieteikumu konkursam, Labklājības ministrija kā pārzinis veiks tikai nolikuma 11.1. – 11.4. punktā norādīto konkursa dalībnieka personas datu apstrādi iesniegtā pieteikuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un uzvarētāja noteikšanai. Ministrija atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par šādiem datu apstrādes apstākļiem:
    • Pārziņa datu aizsardzības speciālists: Jānis Kāršenieks, e-pasts: [email protected].
    • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir ministrijai deleģēto uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, izpilde.
    • Personas datu saņēmēju kategorijas: konkursa žūrija; plaša sabiedrība, publicējot darbus interneta vietnēs ministrijas sociālo tīklu profilos; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
    • Personas datu ieguves avoti: konkursa dalībnieks.
    • Automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai šīs datu apstrādes ietvaros nav paredzēta.
    • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
    • Ministrija pieteikumu un tam pievienotus dokumentus (darbus) glabā 5 (piecus) gadus pēc uzvarētāja konkursā noteikšanas un balvas saņemšanas dienas.
 1. Konkursa balvu saņemšana
  • Konkursa rezultāti tiek paziņoti 01.11.2023. Labklājības ministrijas konkursa tīmekļvietnē iekaportakurpes.lvun Labklājības ministrijas sociālo tīklu kontos.
  • Konkursa organizatoru pārstāvji ar konkursa uzvarētājiem sazināsies individuāli, zvanot uz pieteikumā norādīto kontakttālruni vai rakstot uz pielikumā nosūtīto e-pasta adresi (šī nolikuma punkts 11.4.).
  • Konkursa uzvarētāji balvu saņem pēc uzvarētāju oficiālās izziņošanas un informēšanas.
  • Personai, kas saņem balvu, jābūt Latvijas Republikas rezidentam.
 2. Organizators un organizatora pārstāvis

Konkursu organizē Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Organizatora pārstāvis – SIA “Deep White”. 40003930429.

 1. Izglītojošie papildmateriāli
  • Konkursa dalībniekiem ir pieejama papildinformācija par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošu vai bijušu bērnu integrēšanu sabiedrībā – deinstitucionalizācijas projektu – Labklājības ministrijas tīmekļvietnē lv.